Eugenio Montale

Xéniák

Biernaczky Szilárd fordításai kommentárokkal

Megvallom (nem szégyellem, bár hozzájárult, hogy éppen akkor egy drámai végkifejletet sejtető házastársi egészségügyi gond is a nyakamba szakadt), egyfolytában folytak a könnyeim, miközben a Nobel-díjas Eugenio Montale (1896–1981) eme öregkori verseit fordítottam. És amelyek afféle egyirányú párbeszédek (mono-dialógusok), élő vevő híján csak adóból álló megszólalások, verses üzenetek, emlékezések: a nála egyébként 11 évvel idősebb, elhunyt feleségéhez (vagy inkább a feleségével megélt eseményeket felidézve), Drusilla Tranzihoz (1885–1963). A költő ugyan 1939-től élt együtt vele, de akit csak – közlekedési baleset folytán hirtelen bekövetkezett – halála előtt egy évvel (1962-ben) vett hivatalosan is feleségül, mivel a hölgy (előző) férje csak néhány évvel korábban (1958-ban) távozott az élők sorából.

Montale költészete első periódusában (a tízes-húszas és a hatvanas évek között) mindössze három verseskötetet (1925: Ossi di Seppia / Szépiacsontok, 1939: Le occasioni / Alkalmak, 1956: La bufera e altro / A fergeteg és más versek) publikált, miközben a 19. századi tiszta költészet újjáteremtésének szándékával áthatott költészet egy sajátos olasz ágának, az ermetismónak lett az egyik megalapítója és mestere. Ez a törekvés egyébként nála és másoknál is elvont, nehezen megközelíthető, mondhatni, ezoterikus stílusvilágot eredményezett. Élete utolsó másfél évtizedében azonban költői vénája újra kivirágzott, és újabb négy kötetet (1970: Satura / Túltelítve, 1973: Diario del ’71 e del ’72 / Napló 71-ből és 72-ből, 1977: Quaderno di quattro anni / Füzet négy évről, 1980: Altri versi / Más versek) adott közre. E versekkel kapcsolatban az olasz kritika azt állítja, hogy a Nobel-díjas mester kilépett a való életből, és csak magánéletének mozaikdarabjait örökítette meg újabb alkotásaiban.

Mindemellett népszerűsége nem csökkent, az idős költő vallomásait továbbra is szívesen vette kézbe és olvasta a(z elsősorban olasz) versolvasó nagyközönség. Talán nem véletlenül, hiszen a halálát követő évtizedekben az egész nemzetközi költészet jelentős nagyságrendben leszállt a mélybe, és a nagyvilág valós tényei, részint a borzalmak és rettenetek, legnagyobb részben pedig a mindennapiságok, a személyes életesemények életre hívását, megéneklését kezdte élethivatásának tekinteni. Egyébként érdemes volna e szempontból a magyar Kassák Lajos költészetét is számba venni, aki már a két világháború között (vagy még korábban) is erőteljes lépéseket tesz ebbe az irányba igen csak nagyszámú korai szabad versében. Más kérdés, hogy kevésbé ezoterikus törekvésekkel összekapcsolódva.

Montalénak e késői költeményei esetében a hermetizmus nyomai jórészt legfeljebb már csak különös töredezettségükben érhetők tetten. Mi több, némelyik darab emiatt igényli is a magyarázatot.

Két versciklus fordítását adjuk tehát itt közre, amelyek három évvel Drusilla halála után 1966-ban jelentek meg Xéniák címmel, egy önálló kötetben, majd 1970-ben a Satura címmel ellátott (véglegesnek tekinthető) gyűjteményes kötetben.

Az itt következő kisebb-nagyobb magyarázatokkal tehát szeretnénk hozzájárulni a két ciklus verseinek értelmezéséhez:

– Xeniák I/1 vers: a Deutro-Ézsaiás (vagy Izajás) Könyve az Ószövetség leghosszabb, 66 fejezetnyi, nagyhatású része, amelynek második, központi fejezet-ciklusára (40–55) utal itt Montale;

– Xeniák I/7 vers: Azucena áriája, lásd Verdi: Trubadur című operáját;

– Xeniák II/2 vers: Ischia (eredete: insula – sziget értelemben) egy vulkáni eredetű sziget a Tirrén tengerben, a Nápolyi öböl északi szélén, a Szerelem szigetének is nevezik, turista paradicsom;

– Xeniák II/4 vers: – Mongibello: vagyis az Etna, amely negyedkorban keletkezett és Szicíliában található ún. rétegvulkán, annak régies megnevezése (szicíliai dialektusban: Muncibeddu); – a feketeingesekre, olasz fasisztákra utalás ezúttal is Montale történelmi emlékeinek felidézését szolgálja;

– Xeniák II/10. vers: – Madeira: Portugália autonóm tartományát képező szigetcsoport, itt vélhetően mint a költő és párja kirándulásának színhelyére történik utalás; – Giosuè Carducci (1835–1907) nagy olasz költő, már a 19. század végén fordítottak tőle verseket magyar nyelvre;

– Xeniák II/12. vers: Étretat: tengerparti település a franciaországi Seine-Maritime megyében, turistaparadicsom;

– Xeniák II/14. vers: – vélhetően a nagy firenzei árvízre (1966. november 4.) történik itt utalás; – Du Bois, vagyis W. E. B. Du Bois (1868–1962) amerikai szociológus, szocialista történész, pán-afrikai polgárjogi harcos, – Ezra Pound: 1885–1972, amerikai költő és kritikus, a korai modernista költői mozgalom egyik legnagyobb alakja; – Paul Valéry: 1871–1945, Nobel-díjas francia költő és esszéista, az Alain vélhetően a költő egy monográfia-írójára utal; – a Canti orfici (azaz: Orfeuszi énekek) a súlyosan idegbeteg Dino Campana (1885–1932) sajátságos sorsú verseinek gyűjteménye, amelynek jó része 1912–13-ban keletkezett, majd kiadóknál a kézirat elveszett, a szerző emlékezetből újraírta és megjelentette, viszont évtizedekkel később az eredeti is előkerült, erre utal Montale költeménye.

Mégegyszer említjük ugyanakkor: hogy e versekkel kapcsolatban az olasz kritika azt állítja, a Nobel-díjas mester – háta mögött hagyva az itáliai nagy politikai és kulturális közösség zajlását, saját maga korábbi közéleti szereplését – kilépett a való életből, és csak saját személyes életének eseményeiből teremtett poétikai megfogalmazásokat. Az én megítélésem szerint mindez azonban csak részben igaz. Egyetemes gondolatok körvonalazódnak például a következő versben (lásd a Satura című kötet további részét), amelyben felbukkan a második világháború súlyos emléke is:

Világra jöttem

Egy nyugodt évszakban jöttem a világra

Számos kapu kinyílt, amelyek most zárva vannak.

Az Alma Mater aludt. Ki döntött úgy,

hogy felébreszti?

Még ha

Akkor a hurrikánok nem is voltak olyan szörnyűek,

Még lehetett előre jutni, kézen fogva,

Felismerve egymást.

És ha nem is volt könnyű mozogni

a háború, a bűn és a szerencsétlenség hősei között,

még volt nekik arcuk, de ma már nincs lehetőség

a csapdák elkerülésére. Túl sok is van belőlük.

A végtelen lezárulások és kitárulások

tudnak csak értelmet adni, aki azon az oldalon áll,

akinek egyedül csak az számít, a bábjátékosnak.

De ehhez nincs szükség együttműködésre azoktól,

akik figyelmen kívül hagyják céljait és művészetét.

De ki áll azon az oldalon? Ha van valaki, elhiszem

hogy jobban unatkozik nálunk. Más szemmel

többet láthatnánk abból egy sétálásnál

egymás között, kevesebb unalommal és több undorral.

(Satura, 1970)

Még inkább tetten érhető az egyetemes gondolatok megfogalmazására törekvés a következő költeményben, amelyben letagadhatatlanul felsejlik, akár csak az előző példában is, az egykori hermetista Montale, aki a verseiben mindig is lappangó, de újra meg újra előretörő pesszimizmusról tesz hitet ezúttal is:

A vadászat

Azt mondják hogy a költőnek

vadásznia kell tartalmaira.

És azt is állítják, vadászzsákmányainak

kapcsolódnia kell ahhoz, ami a nagyvilágban történik,

sőt ahhoz, amitől a világ jobb lehetne.

De ebben az elromlott világban le lehet lőni

akár egy vadászt, akár egy nagy rakás,

ketrecéből kiszabadult csirkét.

Ami tehát a jobbat illeti, nem lesz hozzá

szükség költőkre. Mindannyian kapirgálók maradunk.

(Diario del ’71 e del ’72, 1973)

Montale költészete egyébként nem ismeretlen hazánkban. Még az első nagy költői korszak világának feltárásával jeleskedett a Lator László szerkesztésében megjelent, általa és Kálnoky Lászlóval együtt fordított kötet (A magnólia árnya. Budapest, Európa, 1968), amelynek fülszövegében arról olvashatunk, hogy Montale talán a század legnagyobb hatású olasz költője. „ő az egyik elindítója a hermetizmusnak, a mallarméi tiszta költészet sajátos itáliai változatának – azaz programszerűen igyekszik a valóság durva nyersanyagát kiszűrni költészetéből, annyi prizmán áttörni az elemi érzelmeket, élményeket, hangulatokat, hogy csak szivárványos ragyogás maradjon belőle…” De persze ez a költészet mégis csak óhatatlanul megtelik emberi tartalmakkal: fájdalmak, az öregedés, a szerelem, a táj felidézésével, sőt, hangot kap benne a történelem, a politika, a félelmetes hitleri tavasz is.

Két újabb fordítási válogatásról tudunk. Az egyik az ismert költő és italianista, Baranyi Ferenc nevéhez kötődik (Naplók – versek / Diari – poesie. Ford., előszó, jegyz. Baranyi Ferenc. Budapest, 1996, Eötvös, Eötvös klasszikusok – magyar és olasz nyelven). Ebben a Xéniák első kiadásának (1966) versei is helyet kapnak, számos hiánnyal, mivel a véglegesnek tekinthető kiadásban (Satura, 1970) jó néhány további költemény található. Baranyi válogatásából a következő darabok hiányzanak: Xéniák I/6, 7, 12. számú, Xéniák II/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12. számú.

Míg a másik kötet lényegében az első válogatás (A Magnólia árnya, 1968) új kiadása, hozzá csak három új fordítás kapcsolódik. Adatait lásd Eugenio Montale versei. Vál., utószó, szöveggond. Lator László, ford. Kálnoky László, Lator László. Budapest, 2014, Európa (Lyra mundi).

Nem szeretnék megfeledkezni ezúttal viszont arról, hogy eme jegyzet szerzője 1976-ban (harmadik olaszországi ösztöndíjas útján) részt vehetett a Firenzében 80. születésnapját ünneplő költő ünnepi köszöntésén, majd személyesen is találkozhatott a jeles mesterrel. Ennek egyik emléke az ajándékba kapott kötet (Diario del ’71 e del ’72. Milano, 1973, Mondadori, 134 old.) al Dottor Szilárd Biernaczky con ricordo di Eugenio Montale, 1976 bejegyzéssel. Másrészt egy igen negatívra sikerült beszélgetés, amelynek morzsalékait egykor egy hetilapban (A költő prózája. Új Tükör, 1985, 22. évf., 4. sz., január 27.) tettem közzé, a költő karcolataiból készített fordításokkal együtt. Hogy miért sikerült ez a beszélgetés oly negatívra? Hadd idézzem egykori riportom egy részletét:

„[…] Nem kerítettem nagy feneket a dolognak (azaz a látogatásnak). Építettem az olaszok ismert közvetlenségére, no meg arra, hogy magyar állampolgárságom »egzotikuma« végül is mindenképpen áttöri az esetleges elzárkózás falait. Így történt ez akkor már egy sor író, költő, irodalmár, Pratolini, Bernari, Bevilacqua, Luzi, Dessì, Moravia, Soldati, Sciascia és mások esetében.

A Montaléhoz való »betörés« azonban másképpen sült el. A formaságokra (ajánló levél, ismerős beajánlása stb.) ezúttal sem volt szükség. Annál inkább szükség lett volna némi jó tanácsra, hogyan lehet megközelíteni, szóra bírni a hermetikus költészet nagy olasz mesterét. Néhány hét múlva már későn jöttek Marco Forti baráti jó tanácsai. Vagy a firenzei regényíró, Carlo Betocchi magyarázata a költő zárkózott ligur karakteréről, pontosabban sajátos önjellemzéséről, amely egyik sokat emlegetett korai költeményében érhető tetten:

Sápadtan eltűnődni délben

egy forró kerti fal tövében…

Lombon át távolt kísérni szemmel…

S kápráztató napfényben őgyelegve

jutni a szomorú tapasztalatra,

hogy az egész élet s minden keserve

hosszú fal, mit szemlélünk tengve-lengve,

s mely fent hegyes üvegcseréppel van kirakva.

(Lator László fordítása)

Egyszóval már az első pillanatban zavarba jöttem az öreges csendet és hűvösséget árasztó tágas lakásban. Montale nehézkesen leereszkedett egy nagy fotelbe. Néhány buta általánosságot kérdeztem, aztán mind jobban belesültem a dologba… Hiába tudtam, hogy költői pályafutása első 4-5 évtizedében összesen három kötet verset adott ki a kezéből. S különös öregkori kivirágzása eredményeként jelent meg azokban az években két új kötete. Hiába ismertem viszonylag mélyen költészetét (az egyetemen egy egész éven át látogattam az azóta elhunyt Kardos Tibor professzor Montale-szemináriumát). Hiába tudtam egy-egy versét szinte fejből, semmi épkézláb kérdés nem jutott eszembe. A beszélgetésből maradt 45 percnyi szalagon helyenként dadogó mondatokat több perces hallgatások követnek. Szinte semmilyen megjegyzést sem sikerült kihúznom Montaléból saját költészetéről, kritikusairól vagy az új irodalomról.”

Úgy hiszem ma már, minden előzetes ismeretem ellenére valójában nem voltam kellőképpen felkészülve a jeles költővel való találkozóra. Tehát most az itt közölt fordításokkal nemcsak egyszerűen Montale ezúttal is sokszoros szűrökön keresztül érkező, bár ugyanakkor mégis rendkívül érzelem-gazdag, és mondhatni, megható vallomásait igyekszem hozzáférhetővé tenni, hanem szeretném, legalább részben, jóvá tenni egykori felkészületlenségemet.

Xeniák I.

(In Satura, 1970)

(1)

Kedves kis rovar

amit légynek hívunk, nem tudom miért,

ma este szinte a homályban

mialatt a Deutro-Ézsaiást olvastam,

felbukkantál mellettem,

de nem volt meg a szemüveged,

nem láthattál engem,

én sem tudtalak ama csillámlás nélkül

felismerni téged a borús időben.

(2)

Szemüveg és antenna nélkül,

szegény rovar, szárnyai

csak képzeletben voltak

egy még éppen hogy használható biblia

borító nélkül, az éjszaka sötétje,

villámlás, mennydörgés és aztán

a vihar sehol. Talán, hogy te

oly gyorsan elmentél

szó nélkül? Nevetséges arra gondolni,

hogy még lennének ajkaid.

(3)

A párizsi Szent Jakab szállóban egyágyas

szobát kell majd kérnem. (Nem szeretik

a pár nélküli vendégeket.) Így aztán

velencei szállodád hamis Bizáncában

találod magad; majd azonnal meg kell keresni

a telefonos-kisasszonyok szekrénykéjét,

örök barátnőidet; és újra elmész,

lemerült a mechanikus töltés,

a vágy, hogy visszatérj, legyen az

akár egyetlen gesztusod vagy szokásod.

(4)

Tanulmányoztunk a túlvilágról

egy sipszót, a felismerés egy jelét.

Megpróbálom azt abba a reménybe oldani,

hogy már mindnyájan halottak vagyunk

 anélkül, hogy tudnánk róla.

(5)

Sosem értettem meg, hogy voltam én

a te hűséges, szapornyicából gyógyult kutyád,

vagy te voltál talán nekem az.

A többiek számára egy rövidlátó

rovar voltál a fennkölt társaság

blablájába ragadva. Naivak voltak

ezek az okoskodók, és nem tudták,

hogyan rejtőzzenek el gúnyolódásod elől

látva őket az esthomályban is és leleplezve

csalhatatlan érzéked

denevérre valló radarja által.

(6)

Soha nem gondoltál arra, hogy nyomot hagyj

prózát vagy verseket írva. És ez volt

a te varázsod – és aztán undorom magamtól.

Ez volt a félelmem is: ott lenni aztán belehajítva

általad az új-poéták kuruttyoló iszapjába.

(7)

Önszánalom, végtelen szenvedés és gyötrelem

azért, aki dicséri az odalentet, és remél és kétségbe esik

egy másik miatt… (Ki mer egy másik világot mondani?).

„Strana pietà…” (Furcsa szánalom – Azucena, második felvonás).

(8)

A te oly kemény és tán meggondolatlan szavaid

maradnak továbbra is azok, amelyek megnyugtatnak.

De a hangsúly megváltozott, más a színezete.

Majd meg fogom szokni, hogy halljam és megfejtsem

a telexgép ketyegésében,

Brissago szivarjaim

kerengő füstjében.

(9)

A hallgatás volt az egyetlen módja, hogy láss.

A telefonszámla ugyan csak lecsökkent.

(10)

„Imádkozott?” „Igen, imádkozott Szent Antalhoz,

hogy segítsen megtalálni

az elveszett esernyőket és más tárgyakat

a Szent Hermész-i ruhásszekrényből.”

„Pusztán csak ezért?” „Még a halottaiért

és értem.”

„És ez elég”, mondta a pap.

(11)

Emlékezve a sirásodra (az enyém kétszer annyi volt)

Nem érdemes elfojtani feltörő nevetésedet.

Olyan volt, mint a te személyes Végítéleted

előlegzése, amely sajnos sosem következett be.

(12)

A strasbourgi tücsök éjszaka lábai fúrójával

a katedrális egy repedésében;

a Maison Rouge és a bárfiú a te baszk csaposod

a sánta és kissé kapatos Ruggero

Kuvik bizonytalan helyről, hírek és előételek

csőröse, egy török asszony mutogatta

(megvörösözve szerény orrát

amelyre jelet tett, eltorzított szemet

nem nélkölözhető kiegészítéssel)

feltűnt ismét neked ez akkor? Kisebb

bohóságok is. De te csak annyit mondtál

„vedd be az altatót”,

a te utolsó szavad – akkor énhozzám.

(13)

A testvéred korán meghalt; te még kócos

kislány voltál, s ő csak egy portrékép

oválisában „pózoló” képem láthatta.

Kiadatlan, meg nem hallgatott,

mára egy csomagtartóba temetett vagy

szemétbe került zenéket írt. Talán ráérezhet

valaki öntudatlan arra, amit írt és csak írt.

Szerettem őt anélkül, hogy ismertem volna.

Rajtad kívül senki sem emlékezett már rá.

Nem kutattam utána: ma már hasztalan.

Utánad én maradtam egyedül,

aki számára ő létezett. De lehetséges, jól tudod,

szeretni egy árnyat, mi magunk is, árnyak.

(14)

Azt mondják, költészetem

az össze-nem-tartozás költészete.

De ha a tiéd volt, akkor volt valakié:

a tiéd, aki nem vagy többé forma, csak lényeg.

Azt mondják, hogy ha a költészet forrásba jön,

a Mindenek egy időre felmagasztosul.

S tagadják, hogy a teknősbéka

gyorsabb lenne a villámnál.

Te tudtad egyedül, hogy a mozgás

nem különbözik a pangástól,

hogy az üresség a teljesség és a derűsség

a felhők közül a legszétterjedtebb.

Így jobb, ha a te hosszú utazásod értelmezem,

ki kötések és gipsz foglya immár.

Mégsem ad nyugalmat, hogy tudhatom,

egyben vagy kettőben mi egyetlen dolog vagyunk.

Xeniák II

(In Satura, 1970)

(1)

A halál még nem érintett meg téged,

Bár már a kutyáid is meghaltak,

még az őrültek orvosa, a tébolyult nagybácsi is,

anyád is és az ő rizses béka specialitása,

meg a milánói győzelem,

és apád is, aki egy kis képről

őriz engem a falról este és reggel.

Ennek ellenére a halál nem érintett meg téged.

El kellett mennem a temetésre,

taxiba rejtve, távol maradva tőled,

hogy elkerüljem a könnyeket és a kényelmetlenségeket.

Nem is az élet volt fontos neked

vagy a hiúság és kapzsiság vásárai és még kevésbé

az univerzális üszkösödések, amelyek

az embereket farkasokká változtatják.

Tabula rasa, ha nem lenne,

hogy volt egy pont, számomra érthetetlen,

és ez a pont rád vonatkozott.

(2)

Gyakran emlékeztél (én ritkán) Cap úrra.

Láttam őt a buszon, Ischiában, éppen kétszer.

Klagenfurti ügyvéd, az, aki üdvözletét küldi.

Meg kellett látogatnia minket.

És végre megjött, mindent elmondok neki, elkábul tőle,

úgy tűnik, ez neki is katasztrófa. Sokáig hallgat,

dadog, mereven feláll és meghajol. Azt állítja

üdvözletét küldi majd.

 Furcsa, hogy téged megérteni

csak valószínűtlen embereknek sikerült.

Doktor Cap! A név bőven elég. És Celia? Mi történt vele?

(3)

Hosszan elsirattuk a cipőbetétet,

a rozsdás bádogkürtöt, az mindig

velünk volt. Illetlenségnek tűnt volna elhozni

a hasonmások és a stukkók közül egy ilyen borzalmat.

Danielinél történhetett, hogy elfelejtettem

betenni a bőröndbe vagy a táskába.

Hedia, a szobaasszony vélhetően kidobta

a Canalazzóba. És hogyan is írhattam volna azért,

hogy keressék meg ezt a bádogdarabot?

Jelentősége volt (nekünk), hogy megmentsük,

és Hedia, a hűséges, megtette.

(4)

Ravaszsággal

kibújva Mongibello állkapcsából,

avagy jeges fogsorából

hihetetlen elismeréseket arattál.

Mangano, a derék sebész észrevette,

amikor, leplezetlenül, a fekete ingesek

klubja volt ott, és csak mosolygott rajta.

Így voltál: még a hasadék szélén is

édesség és borzalom egyetlen zenében.

(5)

Ereszkedtem, nyújtva neked a karomat, legalább millió lépcsőn,

és most, hogy nem vagy, üres minden lépcsőfok.

Ennek ellenére a hosszú utazásunk rövid volt.

Az enyém még kitart, bár nincs már többé szükségem

a csatlakozásokra, a helyfoglalásokra,

a kelepcékre, a pórul járásokra, amelyekről azt hiszed,

a valóság az, ami látszik.

Ereszkedtem millió lépcsőn lefelé nyujtva neked a karomat

nem csak azért, mert négy szem talán többet lát.

Veled ereszkedtem, mert tudtam, hogy kettőnk közül

a jól látó pupillák, mégha nagyon el is homályosultak,

a tieid voltak.

(6)

A borász töltött neked egy keveset

a Pokolból. És akkor te, rémülten: „Ezt meg kell innom?

Nem volt elég ott benne égni a lassú tűzön?”

(7)

„Soha nem voltam biztos abban, hogy a világon vagyok.”

„Szép felfedezés, válaszoltad, és én?”

„Óh, a világ, amit te megrágcsáltál, ha kis

homeopátiás adagokban is. De én…”

(8)

„És a paradicsom? Létezik-e paradicsom?”

„Azt hiszem, igen, asszonyom, de az édes borok

nem akarnak ott többé senkit sem.”

(9)

Az apácák és az özvegyek, halálosan

rossz szagú siránkozó asszonyok,

nem mertél rájuk nézni. Ő maga, akinek ezer szeme van,

eltereli a figyelmünket róluk, biztos voltál benne.

A mindent-látó, ő… mert te, megfontoltan

még csak nem is kisbetűvel nevezted meg az istent.

(10)

Hosszas kutakodás után

találtam rád a Libertade út

egyik bárjában: nem tudtál semmit sem

portugálul, jobban mondva csak

egyetlen szót: Madeira. És érkezett egy kupica

languszta körítéssel.

Kimondhatatlan nevű hatalmas

ólomsúlyú luzitánokhoz mértél,

Majd még Carduccihoz.

Egyáltalán nem hatott meg, hogy láttalak sírni

a nevetéstől, elbújva a tömegben

lehet hogy unatkoztál, de megbánást mutattál.

(11)

Újra felmerülve az idő végtelenségéből

Celia a Fülöp Szigetekről telefonált

Hallani akart rólad. Azt hiszem, jól van, mondom,

talán jobban, mint korábban. „Hogyan, azt hiszed?

Nincs más?” „Talán mint az előbb, de…

Celia, próbáld megérteni…”

A vezeték tulsó végén

Manilából vagy máshonnan

a szó az atlantiszból már csak dadogás

megakadályozta őt is. Egy kattanás és megszakadt.

(12)

A sólymok

mindig túl távoliak a pillantásodtól

ritkán látod őket közelről.

Valaki ott Étretat-ban, aki felügyelte

gyermekei ügyetlen repülését.

Két másik Görögországban, úton Delphoi felé,

puha tollak dulakodása, két fiatal csőr

merészek és ártalmatlanok.

Szeretted a darabokra szaggatott életet,

azt, amelyik széttördeli a te elviselhetetlen

szövevényedet.

(13)

Felakasztottam a szobámban a dagerrotípiát

még gyermek apádról: több mint egy évszázados.

Az enyém hiányában, összezavartan,

próbálom rekonstruálni, de hiába, a te törzskönyvedet.

Nem voltunk lovak, őseink adatai

nincsenek meg az almanachokban. Azok, akik azt gondolták,

hogy tudnak rólunk, ők maguk nem voltak létezőek,

sem mi nekik. És akkor? Talán megmarad,

hogy valami megesett, talán a semmi

ami a minden.

(14)

Az árvíz alámerítette a bútorok garmadáját

a papírokkal, képekkel együtt, amelyek összezsufolódtak

egy dupla lakattal ellátott pincében.

Talán vakon harcoltak a vörös szattyánbőrborítók,

Du Bois végeláthatatlan ajánlásai,

A pecsétviaszbélyegző a szakállas Ezrával,

Alain Valéry-je, a Canti Orfici

eredetije – majd néhány

borotvapamacs, ezerféle vacakság

és a te Silvio bátyád minden kottája.

Tíz, tizenkét napon át a rettenetes gázolaj és szenny

marásában. Biztosan szenvedtek már jóval azelőtt,

hogy elvesztették azonosságukat.

Én is nyakig mocskosan, úgy, hogy szinte

kétségessé vált, már kezdettől fogva, polgári állapotom.

Nem a tőzeg ostromolt, hanem a hihetetlen,

soha el nem hitt valóság eseményei.

Velük szemben az én merészségem volt az első

tőled kölcsönözve, és ezt talán nem is tudtad.

Biernaczky Szilárd (1944) zeneszerző, italianista, afrikanista, költő, műfordító irodalmár, 1984-től az ELTE Afrikai Kutatási Program szervezője–vezetője, 2010 óta a Mundus Novus Könyvek Kft. irodalmi vezetője, a Magyar Afrika Tudástár megalapítója.