Karádi Zsolt

„Olyan szép ez, hogy fájni fog”

Fecske Csaba: Árnyűző élet
Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2020

Kiadási időpontjához képest megkésve írom ezt a recenziót Fecske Csaba legújabb művéről. Többször nekifogtam már, ám a könyv második ciklusa annyira mélyen érintett, hogy minduntalan letettem. A két részből álló, összesen 67 alkotást tartalmazó, karcsú kiadványban a költő a személyes fájdalom és veszteség olyan bugyraiba merészkedik, hogy az onnan felhozott versek ereje nem hagy kétséget afelől: jelentős kötet született.

Az Árnyűző élet cím jelzője a befogadóban önkéntelenül a fényűző szót evokálja; egyben azt a gesztust, amellyel a lírai én a létét folytonosan keserítő árnyak eltávolításáért küzd. A szószerkezet nemcsak a költő 2013-as gyűjteményét, az Árnyas kertbent s az abban foglalt borúsabb műveket (KísértetfaluSzögligeten esik az esőRekviemÖregemberMeddig élnek, Sötétség csorog, Akvárium, Az önismétlés kényszere) idézi, hanem azt a leheletnyi iróniát is, amellyel az alkotó olykor önmagát szemléli (Kaleidoszkóp). A cím távolról Szabó Lőrincet idézi fel: „az árny mindig súlyosabb / maradt a fénynél” (Mozart hallgatása közben). E léttapasztalat igazságtartalma a költő lírájában mindig is megjelent: pályáján (az én-tematika mellett) számtalanszor mutatta fel a „megalázottak és megszomorítottak” nyomorúságát. Ahogy Jánosi Zoltán írta 2006-ban: „Költeményeiben nemcsak a fizikai, a hús-vér személyiség, az egyedi költő, hanem a magyar világ is ott botorkál, botol vagy éppen forog körbe, folytonosan fürkészve és vágyva, hol a múltba, hol a jövőbe kémlelve, s végül mégis kiúttalanul.”

Az Árnyűző élet két ciklusa (Csak életem múlik, Síron túl) a szerző korábbról ismert témái mellé a személyes veszteség, a feleség halála feldolgozásának próbálkozásait, a gyászmunka egyes fázisait állítja. A Csak életem múlikalapmotívuma a hiány, az üresség, illetve az idő és az emlékezés, a „magamtól ki ment meg engem” életszemlélete (Istenem én nagyon). A kiüresedés itt a világban (Csípős gyönyörMég nem) és az énben (Se) egyaránt tapasztalható. A lapokon többször feltűnik egy hajléktalan (A sötétség leple, Még nem, Burjánzik tovább), aki Fecske Csaba korábbi nagy versét, a Széchenyi utcai koldust juttatja eszembe. A szenvtelen leírások éppen azért megindítók, mert a tehetetlenséggel szembesítenek: „s a rossz burjánzik mint a rák tovább” (Burjánzik).

A kötet beszélője a Bükk, a Boldva, a Miskolc, a Selyemrét, a Szögliget földrajzi nevekkel pozícionálja magát: e jelek önéletrajzi olvasatot (is) implikálnak. Fecske munkásságának követői tudják, hogy számára az észak-magyarországi táj az önkimondás és a lírai ítélkezés színhelye. Nála „a nap a Bükk fölött lassan hamvad el” (Csak életem múlik), illetve „A Bódván túl a földek / hamar-zöldbe öltöztek” (Várom), s az emlékező azt mondja, „valahol az elködlő múltban / ülnénk a kies Szinva-teraszon” (Búcsú egy baráttól). A feleségét elveszítő özvegy arról beszél: „egy éve már hogy a selyemréti / Szent István-templom szűk / fülkéjének lakója vagy ahol / minden bizonnyal a társbérlőd leszek” (Egy év). E helymegjelölések rögzítik a megszólalás dimenzióit, egyben kijelölik a költői világkép kereteit is. A versek így biztosítják az épülő életmű egységességét és folytonosságát.

Az Árnyűző élet egyik magaslati pontja a SzemMartin Roemers The Eyes of War című fotója alá alcímű vers. (Az 1962-es születésű Martin Roemers holland fotográfus nagy erejű albuma, A háború szeme negyven portrét és kísérő interjút tartalmaz olyan férfiakról és nőkről, akik a második világháború alatt veszítették el látásukat. A Németországból, az Egyesült Királyságból, Hollandiából, Belgiumból, Ukrajnából és Oroszországból származó korábbi ellenségek közös sorsa a vakság.) A háború áldozatainak emléket állító művész képeihez csatolt ekphrasis-szerű leírások eme döbbenet kifejezői.

Csak életem múlik számos darabjának témája az idő: a családi régmúlt (Akit halálodig szerettél, Ablak, Fagy matat, Szerszám), illetve a beszélő közelmúltja (Tört/ének, Ki hogy, Mire mentél velem). A ciklus a kérlelhetetlen önanalízis jegyében íródott; a Fecske Csaba-i önelemzés egyes szám első (Csak életem múlik, Fagy matatŐszebbÁrvaKaleidoszkóp) és egyes szám második személyű (Ablak, Élőhalott, Szerszám, Felkel elmegyNapfény felel) szövegekben artikulálódik. Ha elfogadjuk ama régi igazságot, amely szerint ez a forma az én válságos életszakaszaiban erősödik meg, akkor jól látszik, hogy az Árnyűző élet személyes háttere jócskán tartogatott traumákat: betegséget (Csipetnyi só a sebre) és fájdalmat (Megbújsz) a szerző számára. Az ezekből való kiemelkedés-kísérletek példái a Pilinszky-szerű Mire mentél velem és az Istenem én nagyon strófái.

A gyűjtemény megható opuszai a Búcsú egy baráttól és A csönd két oldala. A Szabó Bogár Imre (1944–2014) alakját idéző versek a halála következtében beálló űrt az emlékezés aktusában kísérlik megragadni. Míg az első a haldoklóval történt utolsó találkozás szívszorító élménye mellett nem riad vissza az önirónia harsányabb megnyilvánulásától sem, mondván: „Hunyorogva bámulnánk a lemenő napba / két visszanyesett szárnyú mihaszna / költő a szívünk mint a söröző ajtaja nyitva”, addig a második a beteggel együtt töltött valamikori múlt félelemmel és szorongással teli emlékpillanatait idézve általános felismeréshez vezet: „tekinteted magával sodort a házak felé / ahol emberek élnek boldogan vagy / boldogtalanul és ahol élünk mi is lélekemésztő / hétköznapokon penészes ünnepeken hallgatunk / mélyen hosszan de ennek a csöndnek mindkét / oldalára írva volt valami szép”.

A kietlen jelenből minduntalan a múltba pillantó, a múló időt megállítani akaró, bár ennek lehetetlenségével számot vető lírai én illúziótlan helyzet- és pillanatképei sorakoznak a kötet lapjain. „Én azon szerencsétlen lelkialkatú emberek közé tartozom – jellemezte önmagát korábban Fecske Csaba –, akik számára szinte csak a múlt van, csak az van, ami volt, amit az emlékezet lávája megőrzött, akik képtelenek a jelen pillanat virágát letépni és élvezni, életüket igazán csak emlékeikben képesek megélni, feldolgozni. Prousti lelkialkatúnak nevezném az ilyet. Majd minden versem az eltűnt idő nyomában életérzés lenyomata.”

A kötet második része nem pusztán ezt az életérzést mutatja fel, hanem a feleség elvesztésének fájdalmát igyekszik rövid versekbe bújtatni. E lírai darabok mentesek az érzelmi elfogódottságtól; inkább tárgyilagos, néhol kifejezetten szenvtelen leírás (Utolsó arcVégérvényesenÁgyad mellett) uralja őket. A sorokban a magára maradt férfi ön- és helyzetelemzései kapnak helyet. Az özvegyi bánat és fájdalom az „elveszett élet” megidézett régi perceit s a kórházi szenvedéstörténet képeit úsztatja egymásba: kiolvasható belőlük a sokévi házasság története, amely a hitves életének utolsó stációiba olvad. E strófákból kikövetkeztethetők a kapcsolat hétköznapi alakzatai, azonban ezeknél fontosabbak az itt maradt költő veszteségkompenzálási kísérletei. A versek fikciója szerint a beszélő a halotthoz szól: a szövegekben ő a megszólított (Végérvényesen, Temetésed, Egy év, Ágyad mellett, Tapló a fán). Ez a gesztus, az eltávozottal folytatott (egyoldalú) párbeszéd Szabó Lőrinc kötete, A huszonhatodik év óta ismerős; Fecske Csaba beszélője a hitves halála után egy esztendővel szól: „halálod óta / eltelt egy év de mintha mégse múlt volna el”.

Síron túl ciklus fragmentumai emléktöredékeket villantanak fel a betegség előtti (Az idő sara, Esküvői kép) és a kórházi korszakból; ez utóbbiak olykor tárgyszerű, olykor megindító képekben sorakoznak (A hazugság igazsága, Mosoly, Az utolsó látogatás, Ágyad mellett).

Az egyedüllét sivárságában az eszmélkedés, a számvetés (CsillagszámlálóTelihold) mellett megnő az önelemzés, az életösszegzés igénye (Mea culpaTapló a fán, Mire megyek). A feleségsiratók legfelkavaróbb darabjában a testi leépülés megdöbbentő képsorban mutatkozik: „szemed összekaristolt szélvédője bepárásodott / nem láttál engem nem láttál semmit / csak az időnként rád törő fájdalom / ütött rést a sötétség tömör falán / nyitva maradt szád rossz szagú sötét barlangja / denevérsurrogású értelmetlen szavak tanyája volt / cserepes szádat nyalogattad attól féltem / felfalod ezt a keserű világot és én nézhetem / majd ahogy kihányod”.

Síron túl ciklus mottóként a Vas István első feleségét, az agydaganatban elhunyt táncosnőt, Nagy Etelt gyászoló verséből vett refrént idézi: „Az tudja, mi a test, aki árnyat ölel.” E sor később beépül a Telihold Pilinszkyre emlékeztető strófájába, ahol a semmit markolászó lírai én számára „kínzó fogfájásnál nehezebben múlik az éjszaka”.

S itt elérkeztünk a Fecske Csaba-i versalakítás jellegzetes poétikai megoldásaihoz. A kötetben – mint az eddigi recepció is rámutatott – számos szöveghely artikulál intertextuális vonatkozásokat; a József Attila-, Apollinaire-, Radnóti-, Vörösmarty-, Shakespeare-, Kassák- és Kundera-utalások izgalmasan gazdagítják a versek világát. Az írás-továbbírás szembeötlő példája az (A csipogó árnyakból…) című alkotás, amely József Attila azonos című, hatsoros töredékének kiegészítése további tíz sorral. (A költő kifejezései felvillannak a Búcsú egy baráttól, a Dubigny: A Szajna és az Oise találkozása, a Végképp, az Istenem én nagyon című szövegekben is.) A másik gyakran tetten érhető minta Apollinaire. (Őt idézi meg az Árnyas kertben kötet Palimpszesztje.) A francia költő feltűnik a Csak életem múlik, az In memoriam Apollinaire, az Istenem én nagyon soraiban is. Fecske nem csak az intertextusok elhelyezésével és a metrikus formákkal (Fagy matatMég nemBurjánzik továbbTéged keres majd, Kaleidoszkóp, Végképp) bánik mesterien: megkapó metaforái, sajátos, interpunkciót nélkülöző, az olvasóra jelentős feladatot rovó mondatai (Talmi gyönyör, Egészen más, Hűtlen asszony), merész és a legtöbb esetben funkcionális enjambement-jei (Öregasszony, Utolsó arc, VégérvényesenÁgyad mellettEgy év) – a különböző hosszúságú sorok ellenére – a végtelen szövegfolyam érzetét keltik. És azon életérzés állandósulását, amely szerint „a földön szétszórt lábnyomok / égen a dagadt képű hold / olyan szép ez hogy fájni fog / súgja hang ne várj ennyi volt” (Ennyi volt).

Karádi Zsolt a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára.