Aktuális szám

2017. április

Előfizethető

Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletága
1008 Budapest, Orczy tér 1.
E-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu
Faxon: +36-1-303-3440
További információ: +36-80-444-444

Előfizetési díj

1 évre: 6840 Ft
1/2 évre: 3420 Ft

 

Kiadó és szerkesztőség

Örökös tiszteletbeli főszerkesztő: Csoóri Sándor
Főszerkesztő: Papp Endre

1078 Budapest, Hernád u. 56/B
Telefon: 237-0293, fax: 237-0294

Lapunk a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

Rendezvények

Hitel-est

szerda, 2017, április 12 - 18:00
MOM Kulturális Központ
Budapest

Andrzej Wajda-emlékest

Ablonczy László, Pörös Géza, Konrad Sutarski, Szélyes Imre

 

Könyvkiadás

A Bethlen Gábor Alapítvány Aranykönyve

„Elhatároztuk, hogy 2013-ban Bethlen Gábor Emlékévet tartunk: névadónk fejedelemmé választásának 400. évfordulóját méltóan megünnepeljük. Péterfy László szobrászművész adományát – a Bethlen Gábor-szobor makettjét – végre megvalósítjuk.”

Léka Géza: Árva ragyogás

Az Árva ragyogás mintegy 300 magánlevél közzétételével bontja ki az elbeszélő családjának különleges történetét. A levelekhez fűzött kommentárok, meditatív elemzések végigvezetik és beavatják az olvasót az 1950-ben megalakult Magyar Állami Népi Együttes alapító táncosainak, id. Léka Gézának és feleségének, Kacsóh Klárának, valamint szűkebb és tágabb családjuk küzdelmekkel teli mindennapjaiba.

Parasztsors – magyar sors

Emlékkönyv a Bethlen Gábor Alapítvány 2014. szeptember 19-ei közéleti és tudományos tanácskozásáról

Wodianer-Nemessuri Zoltán: Kései Virradat

A magyar XVI. század végét átívelő Végvidék-trilógia második, önálló kötete.Rátóti Gyulaffy László, az erdélyi hadak generálisa pályafutásán keresztül ábrázolja, hogyan született az önálló edélyi fejedelemség. A nagyregény szól mindazoknak, akik a küzdelmes múltból máig érvényes tanulságokat akarnak levonni.

Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről

Erősödő igény tapasztalható egy újfajta, a nemzeti jelzővel illethető értékrend, s egy erre épülő új irodalmi kánon megírására. Megvitatásra várnak ennek elméleti megalapozásai, módszertani és szemléleti távlatai. A Hitel Könyvműhely az e témában 2012-ben rendezett konferencia előadásaiból készült tanulmányokat rendezte kötetbe.

Fölöttem a tenger

Szöllősi Zoltán minden költeménye az önmegértés nagy próbája, mely a Pokol és a Menny útját járó dantei, a kizökkent időt helyretolni kényszerülő hamleti és Krisztusnak az előbbi kettőt magába foglaló, az egyetemes emberi karakterében összegződik. A Szöllősi-vers az Egyetemes Ember eszméjének jegyében áll – ez a legmagasabb rendű központi témája.

Végvidék

Egyre kevesebb klasszikus történelmi regény születik, amely a kor politikai klímáját, intrikáit és az egyéni helytállás magatartásmintáit egy nagy szabású tablóban ábrázolja. Wodianer-Nemessuri Zoltán azonban naturalista pontossággal, a történelmi hűségre való szüntelen törekvéssel és a valósággal kíméletlenül szembenézve – sohasem idealizálva! – festi a végvári harcok időszakát, s gazdagítja ezzel a magyar regényirodalmat, nemzeti önismeretünket.

Közép-Európai nyár

Szikra János elemi erővel szólal meg, akár az ószövetségi próféták. A verseiben is inas, szikár alkatú költő éppúgy bővíti a szellemi valóságot, mintha sárból tapasztana otthont, e világból valót, szűkebb és tágabb családjának. Küzdelme nem belső vívódás, finom helyezkedések mozdulatsora, hanem élethalálharc, s nem is a jól végzett munka nyugalmáért, holmi szakmai megállapodottságért, hanem a lélek tisztulásáért folyik.

Isten csavargója

Kiss Benedek több mint négy évtizedes költői pályája a kortárs magyar irodalom jelentős értéke. A méltán elhíresült antológia (Elérhetetlen föld, 1969) kilenc költőt indított útjára, Nagy László merész szavaival a „torkon vágott forradalmak pirosával”. A Kilencek költői közül többen jelentős életművet hoztak létre – közéjük tartozik Kiss Benedek is. 1970-es első kötete óta (Gazdátlan évszak) folyamatosan jelen van folyóirat-irodalmunk széles palettáján és a könyvkiadásban; közel harminc könyve jelent meg.

Azonos önmagával

Papp Endre irodalomtörténész könyve egyszerre tanulmánykötet, amely az utóbbi évek rangos folyóirat-publikációit öleli fel, és egyszerre filozófiai traktátus, amely az irodalomtörténet-írás elméleti dilemmáit rendszerezve oldja fel. A könyv az első fejezetben elméleti síkon (általánosan) tisztázza a nemzeti irodalomszemlélet mibenlétét, a második és harmadik fejezetben pedig modellek és példák segítségével fordul az egyedi felé.

Virágvásárnapi zsákbanfutás

Falusi Márton esszéi újdonságot jelentenek mai irodalmunkban. Témaválasztásuk nemegyszer provokatív: irodalom és jog, európai eszme és jogfilozófia, globalizáció és politikai filozófia megközelítései kapcsolják össze azt a hálót, amely mindig többet merít, mint amennyit a szempontok felkínálnak. Írásain érződik, hogy Falusi kedvenc felségterülete nem a fogalmak parti sávja, hanem a nyílt tenger és az irodalom. Vagy tágabb értelmezésben: a (nemzeti) kultúra.